Oppgaver til Vaktmester


Gjeldende område: Jevnevegen sameiet - utvendig fellesareal.
Tidsrom: Den som får/påtar seg jobben blir utførende vaktmester i 1 år av gangen, fra 01.07. hvert år. Forlengelsen foretas automatisk dersom ingen av partene melder endringer. Senest 1 mnd. før ny periode starter
Definisjoner: Den som foretar vaktmestertjenester blir herved videre i teksten kalt vaktmester, selv om dette er ikke snakk om en ansettelse som vaktmester.
Ansvar
● Ansvarsområde omfatter forefallende arbeid på fellesutstyr og eiendom som ikke krever fagkompetanse. Kontroll av det samme der det kreves  fagkompetanse, slik at dette meldes inn til styre som skal ta det videre med godkjente firmaer. F.eks. strøm og vann.
Arbeidsoppgaver
➢ Vaktmester skal sjekke utebelysning 2 ganger i måneden, og ellers etter behov.
Defekte pærer skal skiftes ut. Andre feil (som krever fagkompetanse) på lysanlegget skal rapporteres inn.
➢ Vaktmester skal påse at fellesboden og søppelskurene holdes ryddige.
NB! Påse betyr ikke at vaktmester skal rydde etter beboere.
➢ Vaktmester skal tømme hunde-eskrementer frå egen dunk over til
rest-avfallsdunk 1x per mnd. i nordenden og 2-3x per mnd. i sørenden.
➢ Vaktmester skal sørge at fellesverktøy, som er å finne i boden skal være i orden og er merket med sameiets navn.
➢ Vaktmester skal utføre enkle reparasjoner (av lekkasjer) på takrenner som er på bakkenivå. Samtidig holde takrenner på carporter frie for løv og kvist.
➢ Vaktmester skal rydde inn/ut sykkelstativer etter sesong.
➢ Vaktmester skal kontakte JM Drift AS ved behov for brøyting/strøing på vinteren, og gressklipping på sommeren.
➢ Vaktmester skal gå årlige “vernerunder” på lekeplassene, etter sjekklisten som er å finne på “styrerommet”. Konstruksjonsfeil skal meldes inn, mens mindre reparasjoner skal utføres av vaktmester.
➢ Vaktmester skal kjøpe inn lyspærer og annet bruksmateriell som benyttes av sameiet.
➢ Vaktmester skal påse at rist/lokk på avløpskumene er snø/isfrie slik at vannet kan renne av fritt når det er mildvær på vinterstid, samt ved vårsmelting. Herunder gjelder det også å lage avløpsrenner i isen fra takrenner som er nærmest kumene.
➢ Vaktmester skal sørge at avløpsrør fra kum lengst nord og lengst sør på området ikke tetter seg med is, spesielt gjelder dette kum lengst nord da den er relativt liten i volum sammenlignet med de andre.

Godtgjørelse: Vaktmester lønnes årlig og beløpet bestemmes på årsmøtet hvert år.