Husordensregler


Husordensregler for Boligsameiet Jevnevegen

Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold for alle som bor på Jevne. Dette oppnås når reglene blir fulgt og alle opptrer hensynsfullt. Husordensreglene er utarbeidet med utgangspunkt i sameiets vedtekter og inneholder bestemmelser om bruk av seksjonene og fellesarealet, samt regler om hvordan beboerne og besøkende som oppholder seg på eiendommen skal forholde seg. Husordensreglene ble vedtatt på sameiermøte 26.09.2016, sist endret 20.04.2023.

1. OVERHOLDELSE AV HUSORDENSREGLER

Den enkelte sameier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand, leietagere eller andre personer som er gitt adgang til seksjon eller sameiets eiendom

2. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

Klager på andre beboere for brudd på husordensreglene skal som regel først tas opp med vedkommende som bryter reglene. Om dette ikke hjelper, skal skriftlig klage rettes til styret. Etter 3 klager på samme seksjonseier vil styret med henvisning til prg 26 og prg 27 i lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) vurdere om fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven, evt pålegg om salg, er nødvendig.

3. UTVENDIGE FELLESAREALER

Ved bruk av fellesarealene skal du rydde opp etter deg. Bruken må finne sted på en slik måte at intensjonene for bruk av anlegget overholdes.

4. RØYKING/SNUS

Det skal ikke røykes på lekeplassene. På øvrige fellesarealer og egen eiendom tas det hensyn til naboer. Sneiper og snus skal ikke kastes på sameiets eiendom.

5. DYREHOLD

Det er godkjent dyrehold i sameiet. Urinering og avføring skal unngås på sameiets område og evt. fjernes umiddelbart.

6. STØY/LYDNIVÅ

Det skal være nattero mellomkl23:00 og kl 07:00 (kl 09:00 på helg og helligdager) på sameiets område. Naboer skal varsles på forhånd ved aktiviteter som kommer i strid med dette. Støyende arbeid og aktiviteter (snekring, saging, borring, bilreperasjoner etc.) er tillatt mellom kl 08:00 og 22:00 på hverdager, og mellom kl 10:00 og 18:00 på helg og helligdager.

7. GRILLING

Kun gass- eller elektrisk grill er tillatt. Sameiet har bålpanne ved lekeplassen på haugen.

8. FASADER

Markiser og levegger settes opp etter seksjonseiers eget ønske, men avtales med berørte naboer. Farger på solavskjermingsprodukter er bestemmes av styret. Leveggene skal passe farge på øvrig fasade.

9. GJERDE/HEKK

Eiere av seksjoner i 1. etg kan føre opp gjerde/hekk rundt egen tomt, etter avtale med naboer. Fortrinnsvis anbefales det at samme husrekke gjør det samme. Gjerdet/hekk bør være av lav type (maks ca 100 cm) for å ivareta et åpent område og gi gode solforhold til plenen. Gjerder males i hvit farge og anbefales bygget i tre for å ivareta helheten i sameiet.

10. AVFALLSHÅNDTERING

Avfall skal sorteres i respektive beholdere (papir/drikkekartong, glass- og metallemballasje, restavfall og våtorganisk avfall). Avfallet skal aldri etterlates ved siden av beholdere. Beholdere skal heller ikke settes igjen med åpent lokk. Er beholderne fulle, må du ta med deg avfallet tilbake. Dette for å forhindre skadedyr/lukt. Ikke oppbevar matavfall på trapp/terrasser. Enhver seksjonseier er forpliktet til å sette seg inn i HIAS sine renovasjonsregler. Enhver seksjonseier er selv ansvarlig for å transportere avfall som ikke kan kastes i avfallsbeholdere til gjenvinningsstasjon.

11. PARKERING

Parkering av egen bil skal skje på egen parkeringsplass i carporten. Om en husstand har bil nr 2, parkeres denne på oppmerkede gjesteparkeringsplasser. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å parkere på veiene rundt på sameiet område eller foran egen inngangsdør. Inntil 30 minutters midlertidig stans for av-/pålessing av varer og bagasje tillates dog. Ulovlig parkerte biler vil bli fjernet for eiers regning. Oppmerkede parkeringsplasser og carporter skal ikke benyttes som opplagringsplass, da det er kun er avsatt 1/2 plass pr seksjon i tillegg til egen carport Carporter som seksjonseier ikke selv benytter kan fritt leies bort. Fortrinnsvis til andre beboere i boligsameiet.

12. BILREPERASJONER

Omfattende bilreparasjoner tillates ikke på sameiets fellesområde. Mindre reparasjoner er tillatt som lenge det ikke sjenerer andre. Søl av olje eller andre væsker skal umiddelbart vaskes bort.

13. MOTORVARMER/ELBILER

Motorvarmer/kupevarmer tillates i oppsatte kontakter på gjesteparkeringsplasser og i egne carporter. Det er anbefalt at det brukes tidsinnstilt motorvarming for å holde strømkostnadene nede.

14. ELBILER/LADBARE HYBRIDBILER

Det skal nyttes etablert ladeanlegg for lading av Elbiler/Ladbare hybridbiler. Hver enkelt el/hybridbileier må etter godkjenning fra styret montere eget godkjent ladepunkt på egen bekostning. El-bil/hybridbilladere som installeres må være samme 5 av 21 type lader som allerede er i bruk i carporter. Dette for at det til enhver tid skal opprettholdes «balansert belastning» og lademuligheter for alle. Prisen for lading er a konto over halvt års perioder. månedlig innbetaling dekker forventet forbruk i perioden, og når perioden er over, faktureres eller krediteres beboeren basert på faktisk forbruk. Prisen per kwh for beboeren settes basert på gjennomsnittspris per kwh sameiet har betalt per måned i perioden.

15. UTLEIE AV EGEN BOLIG

Ved utleie skal styret varsles skriftlig. I varselet skal det bekreftes at leietaker er gjort kjent med boligsameiets vedtekter og ordensregler. Seksjonseier vil fremdeles være ansvarlig for at vedtekter og ordensregler overholdes. Seksjonseier gir styret informasjon om kontaktinformasjon (adresse, e-mailadresse og mobilnummer).

16. SNØRYDDING TERRASSER I ANDRE ETASJE

Leiligheter i 2 etasje har rømningsvei over terrassen og denne må holdes fri for snø og is. Ved snørydding må det vises hensyn til beboere i 1 etasje.

17. FASTE ELEKTRISKE INSTALLASJONER I BODENE

Faste elektriske installasjoner og lading er ikke tillatt i bodene.